REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO KIK FIT CATERING

§1 Postanowienia

 1. Właścicielem marki KIK FIT CATERING oraz serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.kikfitcatering.pl jest spółka działającą pod firmą Rocknet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448856, NIP 7123276393, REGON 061515627, telefon: 732 545 328, poczta elektroniczna: catering@kikfitcatering.pl.
 2. KIK FIT CATERING oferuje dostawy zestawów dietetycznych posiłków pod wskazany adres.

§2 Produkty i zamówienia

 1. KIK FIT CATERING oferuje następujące rodzaje produktu:
  1. Dieta standardowa BALANCE 1200kcal / 1500 kcal / 2000 kcal
  2. Dieta standardowa VEGE 1200kcal / 1500 kcal / 2000 kcal
  3. Dieta standardowa VEGAN 1200kcal / 1500 kcal / 2000 kcal
  4. Dieta standardowa POWER 1800 kcal / 2500 kcal / 3000 kcal
  5. Dieta standardowa KETO 1500 kcal / 2000 kcal / 2500 kcal
  6. Dieta standardowa LOW IG 1200kcal / 1500 kcal / 2000 kcal
  7. Dieta standardowa OFFICE 900 kcal / 1200 kcal / 1500 kcal
  8. Dieta personalizowana ID kaloryczność ustalana indywidualnie
 2. Pełny zestaw dzienny składa się, w zależności od wybranej diety i jej kaloryczności, z dwóch; dwóch/ trzech/ czterech lub pięciu posiłków i witaminowego shota, oraz dowolnej ich konfiguracji w przypadku personalizowanej diety ID.
 3. KIK FIT CATERING zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o nowe produkty. Dodanie nowych produktów nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny na stronie kikfitcatering.pl zawierając w nim wszystkie wymagane informacje. W razie konieczności uzupełnienia informacji przedstawiciel KIK FIT CATERING skontaktuje się telefonicznie lub przez email.
 5. Zamówienia należy składać zgodnie z poniższym harmonogramem:
  Rozpoczęcie dostawy Złożenie zamówienia
  Poniedziałek do 17:00 w piątek
  Wtorek do 17:00 w niedzielę
  Środa do 17:00 w poniedziałek
  Czwartek do 17:00 we wtorek
  Piątek do 17:00 w środę
  Sobota / Niedziela do 17:00 w czwartek
 6. Przed uruchomieniem dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
 7. Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o jakichkolwiek chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach żywieniowych i alergiach pokarmowych. Wszelkie informacje dotyczące obecności głównych alergenów w każdym z dań dostępne są u przedstawiciela KIK FIT CATERING. Wykluczenia konkretnych składników możliwe są jedynie w personalizowanych dietach ID (natomiast nie w dietach standardowych). KIK FIT CATERING nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania diety w przypadku nieujawnienia przez Klienta informacji dotyczących przeciwwskazań zdrowotnych oraz alergii pokarmowych.
 8. Klient składający zamówienie potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.
 9. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie przez Rocknet Sp. z o.o. danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych określa „Polityka Prywatności” będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 10. Rezygnacja, przesunięcie terminu zamówienia, zmiana ilości, rodzaju posiłków lub rodzaju diety przez Klienta możliwa jest w przypadku poinformowania drogą elektroniczną na adres catering@kikfitcatering.pl na co najmniej trzy dni przed planowaną dostawą.

§3 Płatności

 1. Złożenie zamówienia obliguje do jego opłacenia. W przypadku braku płatności KIK FIT CATERING ma prawo nie zrealizować zamówienia lub wstrzymać dostawy zestawów dietetycznych w dowolnym momencie realizacji zamówienia.
 2. Opłata za usługę cateringu dietetycznego dla diet standardowych naliczana jest zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://www.kikfitcatering.pl. Opłata za personalizowaną dietę ID każdorazowo ustalana jest indywidualnie. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).
 3. Płatność następuje za pośrednictwem platformy PayPal / PayU/ Przelewy 24 lub przelewem bankowym za cały okres zamówienia z góry na rachunek Rocknet Sp. z o.o. Santander: 27 1910 1048 2788 7427 4143 0001. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
 4. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dane do faktury należy przesłać na adres catering@kikfitcatering.pl

§4 Dostawy

 1. Dostawy zestawów dietetycznych odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach 2:00 – 9:00. Szczegóły dotyczące godziny i sposobu dostawy ustalane są z przedstawicielem KIK FIT CATERING przed uruchomieniem zamówienia.
 2. Dostawy zamówionych zestawów dietetycznych jest bezpłatna w ustalonym obszarze. Możliwość zrealizowania zamówienia poza tym obszarem oraz ustalenie z przedstawicielem KIK FIT CATERING ewentualnej opłaty następuje drogą telefoniczną.
 3. Klient ma możliwość zmiany godziny i adresu dostawy. W tym celu powinien poinformować KIK FIT CATERING drogą telefoniczną pod numerem 732 545 328 lub elektroniczną pod adresem catering@kikfitcatering.pl z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego.
 4. KIK FIT CATERING nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, jak również brak możliwości dostawy ze względu na podanie przez Klienta błędnych lub niekompletnych informacji dotyczących dostawy (w tym sposobu wejścia do budynku, kodu wejściowego, możliwości pozostawienia paczki u ochrony).
 5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych, nie wynikających z winy KIK FIT CATERING (np. warunki atmosferyczne), utrudniających lub uniemożliwiających dostawy, KIK FIT CATERING nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty.
 6. KIK FIT CATERING nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji kradzieży paczki, która została dostarczona pod wskazany adres. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty. Dostarczenie paczki jest każdorazowo dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez dostawcę.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług oraz działaniem serwisu Internetowego kikfitcatering.pl mogą być składane drogą elektroniczną na adres: catering@kikfitcatering.pl lub pisemnie na adres: Rocknet Sp. z o.o., ul.Chłodna 51, 00-867 Warszawa
 2. KIK FIT CATERING ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§6 Odstąpienie od umowy dostaw produktu

 1. Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§7 Umowne odstąpienie od umowy dostaw produktu

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres: catering@kikfitcatering.pl.
 3. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu
 4. KIK FIT CATERING przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie serwisu internetowego kikfitcatering.pl (w tym grafiki, teksty, układ stron, logotypy, pliki audio, video, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) są wyłączną własnością Rocknet Sp. z o.o. i chronione są przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2017 nr 0 poz.880 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. 2003 nr 153 poz.1503 tekst jednolity). Nie mogą być one powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Rocknet Sp. z o.o.

Załącznik nr 1: Polityka Prywatności

Załącznik nr 2: Formularz odstąpienia od umowy